- tang khoản -

♦ Phiên âm: (zāngkuǎn).Vừa được xem: 贓款è“–鳴鑼開道紅票別業鏤照辦