- hiền đạt -

♦ Phiên âm: (xiándá).


.


Vừa được xem: 賢達白玉堂弄瓦滑雪衫京韻大鼓覿