- mãi không,khống,khổng thương,thảng -

♦ Phiên âm: (mǎikōngcāng).


♦mua lúa non. .


Vừa được xem: 買空倉校長趺坐書牘暗樓子替罪羊廣播