- trữ bị -

♦ Phiên âm: (zhùbèi).


♦để dành; dự trữ. .


Vừa được xem: 貯備被干屬國帽子煤荒閑職