- tham đồ -

♦ Phiên âm: (tāntú).


便


Vừa được xem: 貪圖雄文抓緊