- bối tư khai loan -

♦ Phiên âm: (bèisīkāiwān).


♦vịnh Biscayne. 西, . .


Vừa được xem: 貝斯開灣冠者簞食瓢飲獨具慧眼汲深綆短日積月累實事求是因人成事