- hào kiệt -

♦ Phiên âm: (háojié).Vừa được xem: 豪杰改良扣馬而諫砧木