- đậu tra -

♦ Phiên âm: (dòuzhā).


♦bã đậu. 漿, . .


Vừa được xem: 豆渣菊芋菊石莽蒼莽莽莽草莽漢莽撞莽原莫須有