齿 - kí hào,hiệu xỉ -

♦ Phiên âm: (jì hào chǐ ).


♦cớ răng, số hiệu răng


Vừa được xem: 记号齿