- thức,chí thì,thời vụ,vũ giả vi,vị tuấn kiệt -

♦ Phiên âm: (shíshíwùzhěwéijùnjié).


♦hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi; kẻ thức thời là người tài giỏi (lời khuyên người khác nên nhận ra thực tế mà thay đổi quan điểm.). (·· 》:", ").


Vừa được xem: 識時務者為俊杰英杰