- chư vị -

♦ Phiên âm: (zhūwèi).(hvtd)♦Các ngài, các ông. ☆Tương tự: chư quân .


Vừa được xem: 諸位琴棋書畫雜亂無章搬石頭砸自己的腳黑夜