- đàm phán -

♦ Phiên âm: (tánpàn).(hvtd)♦Thương nghị giải quyết vấn đề. ☆Tương tự: hiệp thương .


Vừa được xem: 談判蠅子蟬蛻蟬聯蟠踞蟠桃蟠曲蟋蟀蟋蟀草