- thuyết,duyệt,thuế hòa,họa -

♦ Phiên âm: (shuō·he).


.


Vừa được xem: 說和勃窣今后勃發今古勃然大怒今兒勃然斯滅今人