- cai tổng -

♦ Phiên âm: (gāi zǒng,zōng ).


(hvtd)♦Tổng quát, bao quát. § Cũng viết là . ◇Tống Kì : Công vu học vô bất cai tổng, tinh lực cường kí, tuyệt nhân viễn thậm , , (Tôn bộc xạ hành trạng ).


Vừa được xem: 該總第一手材料總統