- kí phân,phần,phận -

♦ Phiên âm: (jìfēn).


.


Vừa được xem: 記分雄辯寧芬兰