- ngôn,ngân do,dứu tại nhĩ -

♦ Phiên âm: (yányóuzàiěr).


♦lời nói còn văng vẳng bên tai. , , .


Vừa được xem: 言猶在耳侵占碰一鼻子灰立馬絕對灌制端雅名聲