- NGÔN XUẤT PHÁP TUỲ -

♦ Phiên âm: (yánchūfǎsuí).


♦nói là làm ngay; nói sao làm vậy. .


Vừa được xem: 言出法隨狼毫擯黜尾隨陶文湯泉打嘴巴殘茶剩飯