- quan,quán phong,phúng -

♦ Phiên âm: (guānfēng).


.


Vừa được xem: 觀風大底仓库標新領異依仁城里人萎陷療法廝殺