- quan,quán âm thổ,độ,đỗ -

♦ Phiên âm: (guānyīntǔ).


♦đất quan âm; đất sét trắng. . .


Vừa được xem: 觀音土涂飾丹頂鶴