- quan chúng -

♦ Phiên âm: (guānzhòng).(hvtd)♦Người xem biểu diễn hoặc tranh đua. ◎Như: chức nghiệp bổng cầu bỉ tái vãng vãng hấp dẫn thành thiên thượng vạn đích quan chúng đáo tràng diêu kì nột hảm . § Bổng cầu , tiếng Anh: baseball.


Vừa được xem: 觀眾性急公河市馬其頓荼蘼市儈