- quan khán -

♦ Phiên âm: (guānkàn).(hvtd)♦Coi xem, thưởng thức. ◎Như: quan khán bỉ tái .


Vừa được xem: 觀看措施傳聲孖仔同學一流