VN520


              

褙子

Phiên âm : bèi zi.

Hán Việt : bối tử.

Thuần Việt : .

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

打褙子.