- bối tử,tí -

♦ Phiên âm: (bèi·zi).


.


Vừa được xem: 褙子尚武弓弩手宮保孤膽穿戴