VN520


              

褒衣博帶

Phiên âm : bāo yī bó dài.

Hán Việt : bao y bác đái.

Thuần Việt : .

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

♦Áo rộng đai lớn. § Trang phục của nhà nho thời xưa. Cũng viết là bầu y bác đái 裒衣博帶.


Xem tất cả...