- chế tài -

♦ Phiên âm: (zhì cái ).


(hvtd)♦Hình thức may cắt. ◇Hậu Hán Thư : Hiếu ngũ sắc y phục, chế tài giai hữu vĩ hình , (Nam Man truyện , Tây nam di 西).
♦Thể tài văn chương. ◇Nhan thị gia huấn : Nghi dĩ cổ chi chế tài vi bổn, kim chi từ điệu vi mạt, tịnh tu lưỡng tồn, bất khả thiên khí dã , 調, , (Văn chương ).


Vừa được xem: 製裁宮娥