- cổn phục -

♦ Phiên âm: (gǔnfú).


♦cổ̀n phục; áo long cổn. .

(hvtd)♦Lễ phục ngày xưa. ☆Tương tự: long phục .
♦Tam Công. Thời xưa vua ban cổn phục cho quan thượng công, nên gọi Tam Công là cổn phục .


Vừa được xem: 袞服全国运动会全勝內閣內親內臣內臟內省內相內治