- bổ tú tu lí -

♦ Phiên âm: (bǔ xiù xiū lǐ ).


♦thêu bù sung sửa chữa


Vừa được xem: 补绣修理賊喊捉賊拔幟易幟城市居民眾叛親離