- vệ sanh,sinh đái -

♦ Phiên âm: (wèishēngdài).


♦băng vệ sinh. .


Vừa được xem: 衛生帶居于洗甲油進化論科學教育影片