- hành lí truyền, tống đới -

♦ Phiên âm: (xínglǐ chuánsòngdài).


♦Băng truyền hành lý


Vừa được xem: 行李传送带電掣官費記分雄辯寧