- hành,hạnh,hàng,hạng chánh,chính sự vụ,vũ tổ -

♦ Phiên âm: (xíng zhèng shì wù zǔ ).


♦tổ công việc hành chính


Vừa được xem: 行政事务组情節孤膽记号齿鞋垫模具明细表鑄條