- sanh điền -

♦ Phiên âm: (chēngtián).


♦ruộng nuôi trai. .


Vừa được xem: 蟶田二人轉嘈嘈槍桿相對