- loa cự -

♦ Phiên âm: (luójù).


♦kẽ răng. .


Vừa được xem: 螺距枝杈立馬蓋橋枝捂枝子枝丫果然