- biên,biển bức sam -

♦ Phiên âm: (biānfúshān).


♦áo cánh dơi. .


Vừa được xem: 蝙蝠衫印象汤匙