- biên,biển bức đàm huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (Biān fú tán xiàn ).


♦Đầm Dơi


Vừa được xem: 蝙蝠潭县劣等羊毛簿書