- mật sắc -

♦ Phiên âm: (mìsè).


♦màu mật ong. ;.


Vừa được xem: 蜜色晃悠零食菩薩游仙詩常任