- mật cam -

♦ Phiên âm: (mìgān).


♦1. cây cam đường. , , , , .


Vừa được xem: 蜜柑躍進广柑橘柑子糖葫蘆