- mật nguyệt -

♦ Phiên âm: (mìyuè).


♦tuần trăng mật. .


Vừa được xem: 蜜月文明早春宿至親孖仔至死