- mật nguyệt -

♦ Phiên âm: (mìyuè).


♦tuần trăng mật. .


Vừa được xem: 蜜月t型风向指示标龙边郡龍章鳳篆齿轮泵齒德俱增齎發齋飯齋醮齋果