- mật hoàn tử,tí -

♦ Phiên âm: (mìwán·zi).


♦thuốc bọc đường; viên thuốc bọc đường. 調.


Vừa được xem: 蜜丸子幻術幻滅幻景幻影聰慧幻夢穿堂兒幻境幻人