- tàng,tạng thân,quyên -

♦ Phiên âm: (cángshēn).Vừa được xem: 藏身屯墾閨閫遷流