- bạc vật tế cố -

♦ Phiên âm: (bó,báo wù xì gù,gǔ ).


(hvtd)♦Sự việc nhỏ nhoi. ◇Hán Thư : Trẫm truy niệm tiền sự, bạc vật tế cố, mưu thần kế thất, giai bất túc dĩ li côn đệ chi hoan , , , (Hung nô truyện thượng ).


Vừa được xem: 薄物細故