- tiêu quy tào tùy -

♦ Phiên âm: (XiāoguīCáosuí).


♦rập theo khuôn cũ; Tiêu Hà định ra, Tào Tham làm theo. (Tiêu Hà là đại thần của Hán Cao Tổ, đã lập ra chế độ quy chương.Tiêu Hà chết, Tào Tham làm tể tướng, vẫn giữ nguyên quy chương, chế độ của Tiêu Hà, ví với lớp sau hoàn toàn thực hiện theo phương thức của lớp trước). . , , , . .


Vừa được xem: 蕭規曹隨糟心石筍猜謎炸药注销栽贓承诺塵世