- tiêu sắt -

♦ Phiên âm: (xiāosè).


.


Vừa được xem: 蕭瑟相對幸存者幸好幸喜幸免幸事年龄限制