- bồng đầu lịch xỉ -

♦ Phiên âm: (péng,pèng tóu,tou lì chǐ ).


(hvtd)♦Đầu bù răng thưa. Hình dung vẻ người già nua. ◇Dữu Tín : Hạc phát kê bì, Bồng đầu lịch xỉ , (Trúc trượng phú ).


Vừa được xem: 蓬頭歷齒康樂球觀風