- bồng bồng bột bột -

♦ Phiên âm: (péng,pèng péng,pèng bó bó ).


(hvtd)♦Vẻ sum suê, mậu thịnh. ◎Như: thảo mộc bồng bồng bột bột cây cỏ sum suê.


Vừa được xem: 蓬蓬勃勃敘言姨夫