- thương thương -

♦ Phiên âm: (cāngcāng).


.

(hvtd)♦Xanh lục thẫm. ◇Mã Đệ Bá : Ngưỡng thị nham thạch tùng thụ, uất uất thương thương, nhược tại vân trung , , (Phong thiện nghi kí ).
♦Mậu thịnh, tươi tốt. ◇Thi Kinh : Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương , (Tần phong , Kiêm gia ) Cỏ hoàn cỏ lau còn xanh tốt, Mà móc trắng (đã rơi xuống) thành sương.
♦Có đốm trắng, hoa râm. ◇Hàn Dũ : Ngô niên vị tứ thập, nhi thị mang mang, nhi phát thương thương , , (Tế thập nhị lang văn ) Chú chưa đầy bốn mươi mà mắt đã mờ, tóc đã hoa râm.


Vừa được xem: 蒼蒼五穀廢寢忘食代理业务监管肯尼亚引人入勝涼薯逼上梁山大雪延年益壽