- chưng oa -

♦ Phiên âm: (zhēng guō ).


♦Nồi chưng, nồi hấp


Vừa được xem: 蒸锅晶體管彝劇砂锅