- hồ lô -

♦ Phiên âm: (húlu ).


♦quả hồ lô,quả bầu


Vừa được xem: 葫芦悶葫蘆橘柑乳柑躑躅