- đổng sự trường,trưởng,trướng -

♦ Phiên âm: (dǒng shì zhǎng ).


♦Chủ tịch hội đồng quản trị


Vừa được xem: 董事长