- uy,ủy hãm liệu pháp -

♦ Phiên âm: (wěixiànliáofǎ).


♦phương pháp ép phổi (cách chữa bệnh lao phổi làm cho bộ phận phổi mắc bệnh bị ép, không hoạt động được hoặc giảm bớt hoạt động). , , 使, .


Vừa được xem: 萎陷療法廝殺142郎才女貌