- thái lam tử,tí -

♦ Phiên âm: (càilán·zi).


, .


Vừa được xem: 菜籃子蒼蠅拍子蒼蒼蒼莽蒼茫蒼老蒼翠蒼穹蒼白蒼生