- MẠC TRUNG NHẤT THỊ -

♦ Phiên âm: (mòzhōngyīshì).


, , .


Vừa được xem: 莫衷一是本位